PROIECT BILINGV 2014-2015

AVIZAT

Inspectorşcolar,I.S.J.Timiş

Prof.R.A.Pogana

PROIECTUL BILINGV

«De la învăţământul bilingv la filierele universitare francofone»

Anul şcolar 2014 – 2015

SCOPURILEPROIECTULUI:

-obţinerea menţiunii speciale «secţie bilingvă francofonă» pe diploma de bacalaureat

-favorizarea integrării elevilor din secţiile bilingve francofone în filierele universitare francofone

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. favorizarea muncii interdisciplinare bilingve între profesorii participanţi pentru:

-favorizarea evoluţiei spre practici pedagogice în acord cu teoriile cognitive (trecerea de la învăţământ tradiţionalla unul interactiv);

-construirea competenţelor lingvistice şi disciplinare ale elevilor graţie unui demers concertat implicand mai mulţi profesori în acord cu programele oficiale;

-valorizarea muncii profesorilor din sistemul bilingv pentru a asigura promovarea învăţământului bilingv francofon.

2. favorizarea  muncii disciplinare bilingve a elevilor pentru:

-ale permite sa transfere în mod eficace competenţele lor lingvistice şi disciplinare;

-a-i motiva prin propunerea unor activităţi pedagogice bilingve, inovante şi distincte.

PARTENERI:

-Ministerul Educaţiei Naţionale

-Inspectoratul Şcolaral JudeţuluiTimiş

-Ambasada Franţei înRomânia

-Institutul  FrancezdinTimişoara

ECHIPAPROIECTULUI:

 •  prof. director Istin Lia, director
 •  prof. Aldulescu Liana Olivia, director adjunct
 •  prof. Baloş Bianca
 •  prof. Ciocani Ana-Maria
 •  prof. Dwiry Alina
 •  prof. Jitaraşu Daniela
 •  prof. Macavei Alina
 •  prof. Mara – Romocia Maria
 •  prof. Margău Dana
 •  prof. Panait Elena
 •  prof. Pogana Rodica Alexandra, insp.şcolarISJTimiş
 •  prof. Rinovetz Adina
 •  prof. Rogneanu Monica
 •  prof. Vingan Marinela

EVALUAREAPROIECTULUI:

 •  realizarea produselor finale încadrul Modulului Interdisciplinar
 •  participarea elevilorla Proba Anticipată înclasa a XI-a
 •  prezentarea produselor finale la operaţiunea“Bilingueenfête”
 • participarea elevilor la probele specifice în vederea obţinerii menţiunii speciale «secţie bilingvă francofonă» pe diploma debacalaureat

RESPONSABILITĂŢI:

 

Coordonator proiect bilingv / coordonator secţie bilingvă francofonă:

 •  prof. Mara-Romocia Maria
 •  prof. Pogana Rodica Alexandra

Pregatirea dmitere înclasa aV-a:

 •  prof. Mara-Romocia Maria- limba franceză

Pregatirea dmitere în clasa a IX-a:

 •  prof. Baloş Bianca-franceză
 •  prof. Vingan Marinela-franceză

Modulul interdisciplinar (clasa a XI-aD):

 •  prof. Macavei Alina-coordonator  MI  şi prof.istorie
 •  prof. Mara- Romocia Maria-limba franceză
 •  prof. Margău Dana-biologie
 •  prof. Rinovetz Adina – chimie

Redactarea carnetuluide bord al profesorilor în cadrul Modulului Interdisciplinar:

prof. Macavei Alina

Pregătirea probelor specifice în vederea obţinerii menţiunii speciale «secţie bilingvă francofonă» pe

diplomade bacalaureat (clasa a XII-aD):

 •  prof. Margău Dana-biologie
 •  prof. Vingan Marinela-franceză

Responsabil CDI: prof. Rogneanu Monica

Colaborari şi parteneriate:

 •  prof. Istin Lia, director
 •  prof. Mara-Romocia Maria

Relatia cu IF Timişoara:

 •  prof.Ciocani Ana-Maria

Imaginea şi promovarea şcolii:

 •  prof. IstinLia
 •  prof. Aldulescu Liana Olivia
 •  prof. Rinovetz Adina

Diseminarea Proiectului Bilingv:

 •  prof. Aldulescu Liana Olivia
 •  prof. Jitaraşu Daniela
 •  prof. Dwiry Alina
 •  prof. Panait Elena
 •  prof. Rodica Alexandra Pogana
 •  prof. Maria Mara-Romocia

Responsabili cu proiecte cultural- educative, concursuri, activităţi extrascolare şi extracurriculare:

–     Coordonator proiect «Realitatéşi représentation»:

 •  prof. Ciocani Ana-Maria

–     Coordonator proiect «Comorile judeţului/ Lestrésorsdu département»:

 

 •  prof. Rodica Alexandra Pogana
 •  prof. MariaMara-Romocia

–     Coordonator revista şcolară «TIRELIRE/MINITIRELIRE»:

 •  prof. Vingan Marinela
 •  prof. MariaMara-Romocia

–     Coordonator proiect «Francofan-parlejeu etparlechant»:

 •  prof. MariaMara-Romocia
 •  prof. Rodica Alexandra Pogana

–     Coordonator proiect «TrilinguepourleIIIeMillénaire»:

 •  prof.MariaMara-Romocia
 •  prof.Bradea Alexandrina

–     Coordonatori proiect «LesPetitsTroubadoursFrancophones» :

 •  prof.MariaMara-Romocia
 •  prof.Boitoş Dana

–     Ziua Europeana a Limbilor:

 •  prof.Vingan Marinela

–     Ziua Francofoniei:

 •  prof.BaloşBianca

–     Concursurile Francofoniei:

 •  prof.Rodica Alexandra Pogana
 •  prof.MariaMara-Romocia
 •  prof.Vingan Marinela
 •  prof.Ciocani Ana-Maria

–     Olimpiadă

 •  prof. MariaMara-Romocia

–     Cangurul lingvist

 •  prof. Vingan Marinela

Tutore stagiar FLE:

 •  prof. Vingan Marinela

DELF şcolar:

 •  prof. Baloş Bianca

Responsabil catedra limba franceză:

 •  prof. Baloş Bianca

Director,                                                              Coordonator secţie bilingvă francofonă,

Prof. IstinLia                                                                     Prof. Mara-RomociaMaria

ISTORIA ÎN CADRUL PROIECTULUI BILINGV FRANCOFON

       ISTORIA FRANŢEI este o disciplină studiată în limba franceză de către elevii clasei a X-a de la secţia bilingvă francofonă şi căreia îi este alocată 1 oră pe săptămână din orarul elevilor. Pe parcursul clasei a XI-a, respectiv a XII-a, elevii trebuie să studieze o DISCIPLINĂ NON-LINGVISTICĂ în limba franceză, pe care o aleg dintr-o listă de materii în care se regăseşte şi ISTORIA. Istoria –DNL este studiată în regim de 1 oră pe săptămână timp de doi ani şcolari, iar apoi constituie disciplină de examen obligatorie în cadrul Bacalaureatului cu menţiune bilingvă francofonă.

Programele şcolare pentru aceste două discipline au fost elaborate în corelare în primul rând cu competenţele generale şi conţinuturile programei şcolare de Istorie pentru trunchiul comun, dar şi cu programele unor discipline din ariile curriculare „Om şi societate”, „Limbă şi comunicare”, astfel încât să permită abordarea fenomenelor şi a proceselor istorice din perspectivă inter- şi transdisciplinară.

Asocierea curriculumului disciplinei Istorie, studiată în limba maternă, cu cel al disciplinei Istoria Franţei, respectiv Istorie – DNL, ambele studiate în limba străină, favorizează şi facilitează în acelaşi timp esenţializarea conţinuturilor specifice impusă de învăţarea lor integrată într-o limbă străină.

Studierea acestor discipline are o dublă funcţie: pe de o parte dobândirea de cunoştinţe şi competenţe disciplinare, istorice în acest caz, pe de alta de competenţe lingvistice. Studiul în imersiune al unei limbi străine, permite elevilor să-şi folosească direct noile competenţe lingvistice, în situaţii concrete şi prin aceasta răspunde orientării pragmatice a învăţământului modern al limbilor străine. In acelaşi timp studierea istoriei în limba franceză este de natură să sporească interesul şi motivaţia elevilor pentru disciplina istorie în general, să le formeze conştiinţa culturală, să le deschidă noi posibilităţi de înţelegere a realităţii în sensul unei toleranţe sporite faţă de alte perspective, element esenţial pentru asumarea ideii de cetăţenie europeană.

Metodele de predare-învăţare-evaluare ţin cont de toate aceste aspecte specifice, fiind utilizate pentru a favoriza descoperirea trăsăturilor esențiale ale unei realități istorice, precum și situarea în perspectiva istorică a acesteia. Profesorul alege modalitățile acțiunilor sale de predare şi evită tratarea exhaustivă a conținuturilor, urmărindu-se un demers problematizat, conceptual și sintetic.

Studiul istoriei în limba franceză vizează achiziţionarea de către elevi a competențelor necesare în vederea susținerii examenului de bacalaureat mențiune bilingv francofonă, valorificând cunoștințele dobândite anterior, formarea de abilități, competențe, deprinderi și atitudini. Ele oferă un alt tip de demers pedagogic, o abordare intra și trans-disciplinară, o educație formală și non-formală.

In plus, profesorul are drept obiectiv să ofere un sprijin pentru continuarea studiilor universitare în limba franceză, să ofere un răspuns la interesele elevilor, la evoluțiile mediului academic, la viziunea societății contemporane asupra educației, așa cum transpare din documente elaborate la nivel european.

 

 

Prezentare realizată de prof. Alina Macavei